Download hier voorwaarden in pdf: Wiling Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WILING WOON- EN VERKOOPSTYLING

ARTIKEL 1 ALGEMEEN

1. Definities:

a. Wiling Woon- en VerkoopStyling te Laren : de gebruiker van deze algemene voorwaarden: VOF ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65026853 gevestigd aan P.C v/d Brinkweg 3a, 1251 PV Laren.
b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Wiling Woon- en VerkoopStyling te Laren een overeenkomst sluit;
c. Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst tussen de opdrachtgever en Willing Woon- en VerkoopStyling te Laren

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de opdrachtgever sluit met Wiling Woon- en VerkoopStyling te Laren. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Wiling Woon- en VerkoopStyling en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

ARTIKEL 2 UITVOERING VAN DE OPDRACHT

Wiling Woon- en VerkoopStyling te Laren draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit

ARTIKEL 3 LEVERTIJD

3.1 De Door Wiling Woon- en VerkoopStyling te Laren opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

3.2 De levertijd gaat in op het moment dat de opdrachtgever van Wiling Woon- en VerkoopStyling te Laren een schriftelijke of elektronische bevestiging heeft ontvangen.

ARTIKEL 4 VERKREGEN INFORMATIE EN DOCUMENTEN

De opdrachtgever dient de verkregen informatie en documenten alleen te gebruiken in de uitvoering van zijn eigen bedrijf of in privesfeer (in geval natuurlijk persoon). Het is niet toegestaan deze informatie en documenten openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

ARTIKEL 5 PRIJS

5.1 De opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief B.T.W.

5.2 In algemene zin opgegeven prijzen (zoals prijzen genoemd in eerdere opdrachten, offertes, op de website of in reclame-uitingen) kunnen door Wiling Woon- en VerkoopStyling te Laren te allen tijde gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die schriftelijk in de opdrachtovereenkomst is overeengekomen.

ARTIKEL 6 BETALING

6.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op en door Wiling Woon- en VerkoopStyling te Laren op de factuur aan te geven wijze.

6.2 Bij niet of niet-tijdige betaling is de opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de opdrachtgever.

6.3 Wanner de opdrachtgever besluit de te koop staande woning uit de verkoop te halen, blijft de vordering van Wiling Woon- en VerkoopStyling te Laren op opdrachtgever bestaan. Opdrachtgever verplicht zich ook dan over te gaan tot tijdige betaling van de factuur van Wiling Woon- en VerkoopStyling te Laren.

ARTIKEL 7 AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Wiling Woon- en VerkoopStyling te Laren kan niet instaan voor volledige juistheid en volledigheid van de geleverde informatie en documenten Wiling Woon- en VerkoopStyling te Laren is dan ook , behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheidvan de inhoud van de door Wiling Woon- en VerkoopStyling te Laren geleverde dienst(en).

7.2 Wiling Woon-en VerkoopStyling te Laren is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde informatie en documenten. Wiling Woon- en VerkoopStyling te Laren biedt niet de garantie dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of bewerkstelligen.

7.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Wiling Woon- en VerkoopStyling te Laren aangeeft da deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Wiling Woon- en VerkoopStyling te Laren worden verstrekt. Heeft opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is Wiling Woon- en VerkoopStyling te Laren niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Indien de voor de uitvoering van de opdracht
benodigde gegevens niet tijdig aan Wiling Woon- en VerkoopStyling te Laren zijn verstrekt, heeft Wiling Woon- en VerkoopStyling te Laren het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten.

7.4 Wiling Woon- en VerkoopStyling te Laren is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Wiling Woon- en VerkoopStyling te Laren is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor Wiling Woon- en VerkoopStyling te Laren kenbaar behoorde te zijn.

7.5 Wiling Woon- en VerkoopStyling te Laren is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.6 Indien Wiling Woon- en VerkoopStyling te Laren desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de opdrachtovereenkomst waaruit aansprakelijkheid voortvloeit.

7.7 Alle aanspraken jegens Wiling Woon- en VerkoopStyling te Laren die niet binnen 2 jaar na hun ontstaan bij Wiling Woon- en VerkoopStyling te Laren zijn ingediend, vervallen door verjaring.

ARTIKEL 8 OVERMACHT

8.1 In geval ten gevolge van overmacht het uitvoeren van de opdracht onmogelijk is, wordt Wiling Woon- en VerkoopStyling te Laren ontslagen van haar verplichtingen uit de overeenkomst.

8.2 Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar Wiling Woon- en VerkoopStyling te Laren geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.

ARTIKEL 9 KLACHTENREGELING

9.1 Klachten dienen binnen 30 dagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk of elektronisch aan Wiling Woon- en VerkoopStyling te Laren kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de mogelijkheid tot het indienen van een klacht komt te vervallen.

9.2 Indien een klacht gegrond is, zal Wiling Woon- en VerkoopStyling te Laren de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur door Wiling Woon- en VerkoopStyling te Laren worden aangepast tot een lager dan wel tot nihil. Wiling Woon- en VerkoopStyling te Laren zal ook in dat geval slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 10 DIVERSEN

10.1 Wiling Woon- en VerkoopStyling te Laren is ten allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.

10.2 Indien opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeerd is Wiling Woon- en VerkoopStyling te Laren gerechtigd de overeenkomst per direct t ontbinden.

10.3 Wiling Woon- en VerkoopStyling te Laren is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij van de opdrachtgever de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift Wiling Woon- en VerkoopStyling te Laren tot mededeling verplicht.

10.4 Wiling Woon- en VerkoopStyling te Laren heeft het recht om dossiers en alle zich bevindende stukken, inclusief stukken die toebehoren aan de opdrachtgever, zonder verdere aankondigingen uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, indien 3 jaar of meer verstreken zijn nadat Wiling Woon- en VerkoopStyling te Laren de opdracht heeft uitgevoerd.

10.5 De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Wiling Woon- en VerkoopStyling te Laren is uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.

ARTIKEL 11

11.1 de opdrachtgever zorgt in geval van huur en/of accessoires Wiling Woon- en VerkoopStyling te laren voor het juiste gebruik daarvan en voorkomt zoveel mogelijk beschadigd en/of diefstal van de meubels en/of accessoires. De duur van de huur van de meubels en/of accessoires is vastgelegd in de opdrachtovereenkomst.

11.2 De nutsvoorzieningen, te weten gas, water en elektra zullen door en voor rekening van opdrachtgever in de woning aanwezig zijn en door Wiling Woon- en VerkoopStyling te laren gebruikt kunnen worden. 11.3 In geval door nalatigheid van de opdrachtgever de meubels en accessoires beschadigen of gestolen worden, is de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van de opdrachtgever